Firemní mise

Zprostředkováváme prodej nemovitostí. Pomáháme prodávajícím prodat nemovitost za co nejvyšší cenu za podmínek uvedených v etickém kodexu.

Zprostředkováváme pronájem nemovitostí. Přitom pomáháme majitelům nemovitostí pronajmout nemovitost za co nejvyšší nájemné důvěryhodným nájemníkům za podmínek uvedených v Etickém kodexu.

Etický kodex

Závazky vůči prodávajícím

 1. Při zprostředkování prodeje nemovitosti navrhneme  smluvním stranám vždy takový způsob vzájemného vypořádání, při němž nedojde k převodu vlastnictví nemovitosti bez předchozí úhrady celé kupní ceny kupujícím. Toto smí být porušeno pouze se souhlasem prodávajícího potvrzeným písemně nebo alespoň e-mailovou zprávou.
 2. Prodávajícímu doporučíme postupy vedoucí k prodeji nemovitosti za vyšší cenu, které však neobsahují:
  1. Zamlčování právních vad nemovitosti, o kterých se dozvíme.
  2. Zamlčování nebo zakrývání konstrukčních vad nemovitosti (zejména praskání nosných konstrukcí, prostupování vlhkosti, zatékání a plísně) a jejich předchozích oprav, o kterých se dozvíme.
  3. Zamlčování zdrojů hluku v okolí nemovitosti, o kterých se dozvíme, pokud se na ně zájemci dotážou.
  4. Zamlčování informací o životě tzv. nepřizpůsobivých sousedů v domě nebo v okolí narušujících klid, bezpečnost a čistotu, pokud se na ně zájemci dotážou.
 3. Doporučíme prodávajícím jednat o prodeji nemovitosti pouze se zájemci, o nichž sami věříme, že budou dostatečně, zejména finančně, kvalifikovaní ke koupi nemovitosti.

Závazky vůči kupujícím

 1. Při zprostředkování prodeje nemovitosti nenavrhneme smluvním stranám takový způsob vzájemného vypořádání, který by vedl k části kupní ceny kupujícími prodávajícímu bez předchozího uzavření kupní smlouvy a zajištění převodu vlastnictví kupujícím, advokátem, notářem nebo bankou. Toto může být porušeno jen se souhlasem kupujících potvrzeným písemně nebo e-mailovou zprávou.
 2. Vždy se zeptáme prodávajícího na právní vady nemovitosti a informujeme o nich zájemce.
 3. Vždy se zeptáme prodávajícího na konstrukční vady nemovitosti (a to vždy na prostupující vlhkost, praskání nosných konstrukcí, zatékání a plísně) a informujeme o nich zájemce.
 4. Zeptáme se prodávajícího na zdroje hluku v okolí nemovitosti a informujeme o nich zájemce, pokud se na to dotážou.
 5. Zeptáme se prodávajících na život tzv. nepřizpůsobivých sousedů žijících v domě nebo v jeho okolí narušujících klid, bezpečnost a čistotu, pokud se na to zájemci dotážou.
 6. Nezprostředkováváme prodej nemovitostí, u nichž víme nebo se domníváme, že je nebo by mohlo být zpochybněno vlastnické právo k nemovitosti nebo jsme si vědomi nebo se domníváme, že by mohly vznikat skutečnosti, které by mohly znemožnit převod vlastnictví nemovitosti na kupující.

Komunikační kodex

Komunikace s klienty

Dodržujeme dohodu s klientem. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s klientem nedodržíme, oznámíme mu to neprodleně poté, co to sami dozvíme.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme klienty a jejich jednání.

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně nebo nám nesdělují údaje potřebné pro naši práci.

Při rozhovorech s klienty nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování klienta, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky mezi kolegy a šéfem

Komunikace s kolegy

Dodržujeme dohodu s kolegy. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s kolegy nedodržíme, oznámíme to neprodleně kolegovi a to hned poté, co se to sami dozvíme.

Šéf podporuje kolegy v jejich práci a  podporuje své kolegy v plnění jejich závazků a požaduje po nich plnění jejich závazků. Pouze je-li ohroženo plnění závazků vůči jiným kolegům, klientům nebo spolupracovníkům, nabízí jim pomoc, nebo splní jejich závazek místo nich.

Podporujeme své kolegy i svého šéfa k provádění jejich práce a požadujeme po nich plnění jejich závazků. Až v případě krize, jsou-li ohroženy jejich pracovní závazky vůči kolegům a klientům, jim nabízí pomoc nebo splní tyto závazky za ně.

Neplníme závazky kolegů ani šéfa místo nich, aniž bychom se na tom s nimi předem dohodli. To neplatí, je-li ohroženo splnění sdíleného závazku.

Máme-li výhrady k práci svého kolegy (neplní své závazky), pak:

 1. Nejdříve požádáme o nápravu jeho samotného.
 2. Pokud se s ním nedohodneme, jdeme s problémem s jeho vědomím nebo nejlépe s ním za šéfem.
 3. Pokud se nedohodneme na řešení problému ani se šéfem, jdeme s tím s jeho vědomím na veřejnost.
 4. Podporujeme své kolegy v tom, aby takto činili.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme kolegy a jejich jednání.

Vždy, pokud po kolegovi něco požadujeme a on náš požadavek přijme, požadujeme deklaraci jeho závazku.

Žádný z kolegů není vázán požadavkem (jiného kolegy), k jehož splnění se sám nezavázal.

Při rozhovorech s kolegy nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování kolegy, šéfa, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky vůči životnímu prostředí

Prázdné tonery odesíláme k recyklaci.

S výjimkou odůvodněných případů tiskneme na recyklovaný papír.

Recyklujeme papír a plasty.

Závazky vůči majiteli

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně nebo nám nesdělují údaje potřebné pro naši práci.

Vyděláváme a šetříme majiteli peníze.

Obecné závazky

V práci nekrademe.

V práci nelžeme.

V práci nevydáme křivého svědectví.

Doporučení

Umožníme druhému zachovat si vlastní tvář.

Prodej nemovitosti za vyšší cenu

Poznejte 12 rad, jak prodat nemovitost za vyšší cenu.

 Jméno
Příjmení

E-mail

Aukce nejvýhodnější hypotéky

Získejte mimořádně výhodnou hypotéku s Callidem. Spočítejte si, jak úžasnou úrokovou sazbu můžete získat.
Výše úvěru
Na kolik letlet
Fixace